Admission

CRITERIA TO JOIN DONBOSCO TECHNICAL INSTITUTE DODOMA

In order to qualify for admission to DonBosco Technical Institute Dodoma, the following minimum entry qualifications are required:-

  1. Standard seven certificate OR
  2. Secondary School Form four Certificate (CSEE)
SCHOOL FEES STRUCTURE
PARTICULARS MHULA WA KWANZA MHULA WA PILI
CAPERNTRY, MASONRY, WELDING,FITTER MECHANIC MOTOR VEHICLE, ELECTRICAL, PLUMBING, ICT, AUTO MOBIL CAPERNTRY , MASONRY, WELDING,FI TTER MECHANICS MOTOR VEHICLE, ELECTRICAL, PLUMBING, ICT, AUTO ELECTRICAL MECHANICS
ADA YA CHUO 275,000/= 300,000/= 275,000/= 300,000/=
BIMA YA AFYA NHIF ( kwa waleambao hawana bima) 50,400/= 50,400/= 0 0
SARE: Shati, Tisheti,Suruali, Ovaroli, na Kitambulisho 80,000/= 80,000/= 0 0
CHAI 40,000/= 40,000/= 40,000/= 40,000/=
MAINTANANCE 50,000/= 50,000/= 50,000/= 50,000/=
JUMLA KUU 495,400/= 520,400/= 365,000/= 390,000/=

MALIPO YOTE YAFANYIKE KWENYE AKAUNTI YA SHULE:

Jina la Benki: CRDB
Namba ya akaunti: 0150284088500
Jina la akaunti: Don Bosco Technical Institute.

Hatutapokea fedha taslimu ofisini isipokuwa ‘pay in slip’ kutoka bank baada ya kulipa ada kwenye akaunti ya chuo.


MAVAZI RASMI YA SHULE:

Na: SARE YA SHULE
1 Suruali Dark Blue za kitambaa (zinapatikana chuoni)
2 Shati nyeupe mikono mifupi
3 Viatu vyeusi vya ngozi vyenye kamba
4 Sweta rangi Dark Blue
5 Tshirt
6 Mkanda Mweusi


MAHITAJI YA DARASANI:

Na: HITAJI
1 Daftari kubwa (3 quires) = 9
2 Dictionary Oxford kubwa =1
3 Mathematical set-oxford =1
4 Ream paper (nyeupe) = 1
5 Rula ya futi 1=1
6 Tape measure 5 meters